Risk Analizi

Risk analizi nedir?

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

İş hayatındaki riskler nelerdir?

a)İş yerlerinde yapılan işlerden,

b)Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,

c)Kullanılan maddelerden,

d)Her türlü makine ve donanımlardan,

e)İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden,

f)İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,

g)Çevre koşullarından,

h)Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır.

Risk analizini kimler yapabilir?

Risk analizi yönetmeliğine göre, İşveren; çalışma ortamının ve alışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Fakat risk analizi sonunda fark edilmeyen tehlikelerin belirlenmemesi halinde doğacak yasal haklar yüzünden alanında uzmanlaşmış, bakanlıkça belgelendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yaptırmaları işverenin yararınadır. Nova Cert Belgelendirme olarak Risk Analizlerini alanında uzmanlaşan kadrosuyla yapmaktayız. 

Risk analizi çalışmalarının işverenler açısından faydaları nedir?

a)Tehlike ve riskleri önceden görebilme,

b)Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,

c)Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,

d)İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,

e)Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,

f)Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini olarak sıralayabiliriz.

Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenler ;

i)İş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunda kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak,

j)Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermek,

k)İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmekle, gerekli bakımlarını yaptırmakla, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yaptırmakla, operatör ve bakımcıları eğitmekle,

l)İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, gerekli her türlü önlemlerin alınması, acil durum organizasyonlarının yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması ile yükümlüdür.

Risklerden korunma ilkeleri nedir?

İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a)Risklerden kaçınmak.

b)Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c)Risklerle kaynağında mücadele etmek.

d)İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

e)Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

f)Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

g)Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler

h)ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı

i)ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

j)Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

k)Çalışanlara uygun talimatlar vermek.