Yürüyen Merdiven/Bant

Yürüyen Merdiven/Bant Nedir?

Türkiye genelinde son yıllarda AVM, havalimanı, rezidans ve metro istasyonlarının sayısının arttığı görülmektedir. Şehirlerimizin değişen bu çehresiyle birlikte yürüyen merdiven ve bantların sayıları da hızlı bir şekilde artmıştır. Bulundukları yapılarda yolcuların bir noktadan başka bir noktaya seri şekilde transferini sağlayan bu ekipmanlar büyük şehirlerde artık hayatımızın nerdeyse bir parçası haline gelmiştir.

Çalışma süreleri boyunca genç, yaşlı, çocuk binlerce yolcuyu taşıyan yürüyen merdiven ve bantların mevzuat gereği periyodik kontrolünün yapılması gerekmektedir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az 1 kere yapılması gereken periyodik kontrol aylık bakımlarla karıştırılmamalıdır.

Periyodik kontrol esnasında “Teknik Uzman” yaptığı ölçüm ve tespitler sonucunda yürüyen merdiven veya bantın yolcu için güvenli olup olmadığını saptar ve bunu bina sorumlusuna raporlar. Teknik uzman periyodik kontrol için gerekli mevzuata hakim, ölçüm cihazlarını kullanabilen, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip ve aynı zamanda iletişimi kuvvetli kimse olmalıdır. Periyodik kontroller teknik uzman nezaretinde ekipmanın aylık bakımını gerçekleştiren personel ile yapılır.

Periyodik kontrol boyunca yürüyen merdivenin/bantın emniyet devresi dahilinde ki kontakların işlevselliği elektriksel ve mekanik olarak kontrol edilir. Böylelikle bina sorumlusu olarak ekipmanınızın yolcular için bir tehlike arz edip etmediğini görür, şayet tehlike arz ediyor ise teknik uzmanın tavsiyeleriyle ekipmanın nasıl güvenli hale getirileceğini öğrenmiş olursunuz.

Unutmamak gerekir;

Periyodik kontrolü yapılan Yürüyen merdiven/bant güvenle yolcu, yapılmayan ise RİSK taşır!

PERİYODİK KONTROLLERİN YAPILMASI İŞLETMEYE NE TÜR AVANTAJLAR SAĞLAR?

Her şeyden önce Periyodik kontrol yasal bir zorunluluktur! Yapılmaması durumunda T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanır.

Yürüyen merdiven ve bantların periyodik kontrolünün konusunda uzman kurum ve kişilerce yapılması sadece yolcuların can ve mal güvenliğini sağlamakla kalmaz aynı zamanda işletmenizin marka değerine de katkıda bulunur.

Yürüyen merdiven ve bantlar genç, yaşlı ve çocuklar tarafından kullanılmakta ve bu kişiler kullanım konusunda farklı seviyede kullanım tecrübesine sahip bulunmaktadırlar. Bu kişilerden bazıları yürüyen merdiven kullanımında tecrübeli kişiler olabilirken bazıları da çok az hatta hatta tecrübesiz kişiler olabilirler.Yürüyen merdiven veya bantta meydana gelebilecek bir kaza sonucunda işletme ve yolcu arasında yaşanacak bir ihtilafın mahkemeye taşınması durumunda ekipmanın periyodik kontrolünün yapılmaması bina sorumlusunu zor durumda bırakacağı açıktır. Periyodik kontrolün aksatılmadan yapılması böyle bir riskin oluşmasına mahal vermeyecektir.

Ayrıca Bina sorumlusu periyodik kontrol sonuçlarını teknik uzman ile değerlendirerek yakın zamanda yürüyen merdiven ve bantlarda çıkabilecek harcama kalemlerini saptayabilir, bütçesini planlayabilir. Buna ek olarak bakım firmasının görevini olması gerektiği gibi düzgün, özenli ve bilinçli şekilde yapıp yapmadığına kanaat getirebilir.

Periyodik kontrol işletme açısından bir kazanımdır!